1707-E03 Tankanlæg

Immikkoortitap normua E3 
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik Qeqertat 
Siunertaq Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu 
Atorneqarnissaa immikkut ittumik Teknikkimut atortut 
Atorneqarnissaa Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg. 
Pissutsit atuuttut Området omfatter et areal på cirka 3 ha. 
Sanaartorfik Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m, dog med undtagelse af tankanlæg, der kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m 
Inissaq sinneruttoq Ingen særlige bestemmelser 
Angallanneq pilersuinerlu Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via eksisterende system af kørespor og stier. 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu Ingen særlige bestemmelser 
Immikkut aalajangersaaffigisat Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. 
Immikkut aalajangersakkat 1. Anlægget skal følge gældende sikkerhedsstandarder fastsat efter ”Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker”, udgivet i medfør af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. marts 1987 om brandfarlige væsker, jf. Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger.
2. Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomhed m.v. 


Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Kingullermik iluarsineqarpoq 24-2-2017